Assistanshundar

Assistanshund är ett samlingsbegrepp som syftar på en utbildad hund som används av en enskild person med funktionsnedsättning så som ett hjälpmedel. De flesta assistanshundar är ledarhundar för personer med synnedsättning. Det finns närmare 300 ledarhundar i Sverige idag. Övriga assistanshundar är servicehundar, hundar för psykisk hälsa, signalhundar och olika slags alarmerande servicehundar.

Av Göta Hund kan du beställa en noga utvald och välutbildad assistanshund av rasen labrador. Vi erbjuder en helhetslösning i form av en mentalt och medicinskt testad samt specialtränad assistanshund från vår egen verksamhet. Därtill läggs en så väl praktisk som teoretisk introduktion, samträning samt en tids fortsatt support till den person som ska ta emot assistanshunden.

Vi har idag inte möjlighet att träna upp privathundar eller erbjuda lektioner till utomstående med assistanshund.

Göta Hund erbjuder utbildade assistanshundar av följande slag: Ledarhundar, servicehundar till personer med begränsad rörlighet, assistanshundar till vuxna personer med epilepsi, signalhundar till personer med hörselnedsättning samt assistanshundar för psykisk hälsa. Assistanshund för psykisk hälsa erbjuds familjer med barn med neuropsykiatriska diagnoser. Är du vuxen och i behov av en assistanshund för psykisk hälsa finns information om andra utbildare på brukshundsklubbens hemsida.

Våra ledarhundar utbildas enligt Synskadades riksförbunds riktlinjer, och slutgodkänns av dem efter minst 6 månaders dressyr.

För övriga assistanshundar följs svenska brukshundklubbens riktlinjer, vilket inkluderar test och kvalitetskontroll av dem. Läs mer här!
Vill du veta mer om våra assistanshundar? Kontakta oss på info@gotahund.se

 

Assistanshund för psykisk hälsa

En assistanshund som främjar psykisk hälsa är utbildad till att stötta personer med olika slags neuropsykiatriska diagnoser. Den här typen av assistanshund stimulerar till daglig aktivitet, samspel och social närvaro. Genom sin närvaro skapar hunden trygghet, lugn, rutiner och bidrar till ökat välmående vilket i sin tur kan medföra t.ex. ökad delaktighet, färre tvångsbeteenden, bättre sömn och minskad medicinering.

Göta Hund erbjuder assistanshundar för psykisk hälsa till familjer med hemmaboende barn med diagnos inom NPF-området.

Är du vuxen och i behov av en assistanshund för psykisk hälsa finns information om andra utbildare på brukshundsklubbens hemsida.

Göta Hund har lång erfarenhet av att ta fram assistanshundar som främjar psykisk god hälsa. Företaget utbildade 2013 landets första Kompishund, dvärgpudeln Awa. Kompishunden var föregångaren till den assistanshund vi erbjuder idag.

På facebook kan du följa ett av våra fina ekipage:

Servicehund

En servicehund är en typ av assistanshund tränad till att hjälpa en person med fysisk funktionsnedsättning. Servicehunden kan t.ex. hämta hjälp, trycka på larmknapp, öppna/stänga dörrar, lådor och skåp, plocka upp och avlämna föremål, tända och släcka lampor samt vara ett fysiskt stöd om föraren ramlat och behöver hjälp upp.

 

Assistanshundar för personer med epilepsi

Vi utbildar hundar till personer med epilepsi. Hundarna tränas till att agera när föraren får ett anfall, t.ex. genom att ligga nära eller att hämta hjälp. Eftersom forskning inte kunnat fastslå vad det är hos den ep-sjuka personen som hunden eventuellt reagerar på innan anfallet visar sig, vill vi inte utge oss för att utbilda hundar som helt säkert påvisar annalkande anfall. Däremot har flertalet av de ”ep-hundar” som vi levererat redan efter en mycket kort tid ihop med sin förare självmant uppvisat förmågan att känna av när anfall är i antågande. Helt fantastiskt! Detta är en bedrift som vi tror beror på flera samverkande komponenter:
Hunden i sig är ett s.k. ”rätt ämne”. Den är alltså professionellt lämplighetstestad och utvald med omsorg. En hund med lämpliga mentala egenskaper har valts ut att utbildas.
Därefter får hunden rätt grundläggande träning som fortskrider hos föraren enligt ett av oss rekommenderat mönster.
Hur epilepsin ter sig för berörd person verkar också spela roll. Våra hundar verkar ha lättare för att känna av ett annalkande anfall om tillståndet är ”kontrastfyllt”. Med det menat att anfallen inte är allt för många, täta och ständigt pågående, utan istället omgärdas av ett relativt ”lugn” i människans kropp. Kanske är det på så vis hunden ges en rimlig chans att känna av att en förändring är på gång.
Observera att detta är vår egen tes utifrån de få observationer vi gjort på våra ekipage. Alltså inget vetenskapligt belagt.

 

Signalhundar

Signalhundar hjälper personer med hörselnedsättning, till exempel genom att varsla när någon ringer på dörrklockan, när brandlarmet går eller då telefonen ringer.

 

Ledarhundar

Ledarhundens främsta uppgift är att leda sin förare förbi hinder, stanna vid trottoarkanter och trappor, samt att hjälpa till att visa var t.ex. en viktig stolpe finns där man kan trycka för att få grönt ljus innan övergång. Ledarhunden kan däremot inte se skillnad på röd och grön gubbe! Hunden kan visa sin förare var dörren eller disken i en affär finns. Den kan också leda fram till en ledig sittplats på t.ex. buss eller café. Finns det ingen trottoar är ledarhunden lärd att gå längs vänster vägkant. Kommer det en angränsande väg till vänster, svänger hunden alltid in på den. På så vis har föraren kontroll på orienteringen. Det är alltså människan som håller ordning på vilken tvärgata som leder till vilken plats. I grund och botten tränas ledarhunden inte till att på kommando gå till vissa bestämda platser som t ex ”gå till apoteket”. Ett sådant systemet skulle inte fungera eftersom hunden sällan tränas i samma samhälle som den senare ska tjänstgöra i.

Att vara ledarhund innebär ett aktivt liv med en stimulerande vardag. Ledarhunden utför sitt jobb iförd en vit sele. Hemma, på förarens arbetsplats och på andra platser där hunden inte behöver hjälpa till att väja för hinder, tas selen av och hunden är ledig och har ett liv som vilken sällskapshund som helst. Precis som vi människor behöver ju även en arbetande hund tid för rekreation och återhämtning. När hunden rastas lös har den en bjällra runt halsen, så att föraren hör var den är.
Ledarhunden är alltså en ovärderlig hjälp vid förflyttningmen också en högt älskad vän och familjemedlem.

Det ställs stora krav på så väl förare som hund och ekipaget har tillgång till en gedigen utbildning, support och fri veterinärvård under hela hundens liv.
Till skillnad mot övriga assistanshundar är ledarhunden av staten klassad som ett hjälpmedel. Det betyder att den är kostnadsfri för brukaren.

Hos Göta Hund tränas de blivande ledarhundarna enligt en grundlig utvecklingsplan. Träningen tar ca. 8 månader och avslutas med ett s.k. slutprov. Under slutprovet följer en inspektör från SRF (synskadades riksförbund) hunden och den mörklagda dressören under två dagar i olika miljöer.
När det slutligen är dags att lämna dressören för att sammanföras med föraren, sker det under en ca. två veckor lång inskolning. I lugn och ro får den synnedsatta hussen eller matten lära känna sin hund under överinseende av dressören som instruerar, stöttar och utbildar ekipaget till ett väl fungerande team.

Det kan vara bra att känna till att bara de hundar som vid våra tester visar att de trivs med arbetsuppgifterna de erbjuds, tas in till assistanshundsutbildningen. Saknar individen driv, lust och engagemang för uppgiften, så väljs den INTE ut. Grunden till en väl fungerande tjänstehund så som till exempel en ledar- eller polishund ligger i att hunden är trygg och visar arbetsglädje.